Aktuelle Bauvorhaben Mai

  •  WDVS  ‑Maler­ar­bei­ten Neu­bau Wohn­haus 
  • Neu­bau Wohn­haus Aus­sen­putz 
  • Fas­sa­de Gerüst­ar­bei­ten Auto­bahn­meis­te­rei 
  • Maler­ar­bei­ten Umbau Gemein­de­zen­trum innen    
  • Sanie­rung Schu­le Maler-Spach­tel­ar­bei­ten innen 
  • WDVS — Fas­sa­de EHF Sanie­rung alt­bau 
  • WDVS — Trep­pen­haus ‑Neu­bau Stu­den­ten­wohn­an­la­ge 
  • Maler-Lackier­ar­bei­ten Umbau Eta­ge Werk­hal­le
  • Maler­ar­bei­ten Uni Bay­reuth    letz­ten Arbei­ten