Aktuelle Bauvorhaben November

Aktuelle Bauvorhaben November

Fas­sa­de Aus­sen­putz­ar­bei­ten  Fraun­ho­fer BT       

 Maler-Gerüst­ar­bei­ten Fas­sa­de EHF    

 WDVS- Fas­sa­de Kli­nik 

 Sanie­rung Schu­le Maler-Spach­tel­ar­bei­ten innen  

 Maler-Boden­be­lags­ar­bei­ten  Betriebs­ge­bäu­de 

 Sanie­rung Maler-Boden Umbau Büro­räu­me 

  Maler-Putz­ar­bei­ten Fas­sa­de VHS